รายการ

แฟ้ม

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2544

 -

 -

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546

 -

 -

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

 -

 -

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550

 -

 -

  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553  

-

-

  ประกาศ กำหนดจำนวนสมาชิกผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้

 

 

  ประกาศ กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาิชิก

 

 

  ประกาศ กำหนดวงเงินกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

 

 

  ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ ประจำปี 2553

 

 

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2550

 

 

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการรับเงินฝาก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552  

 

 

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2551

 

 

  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555

 

 

 

  ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2555

 

 

 

  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2555

 

 

 

  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาิชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558

 

 

 

  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2555

 

 

 

  ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

แฟ้ม

  ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด พ.ศ.2552

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

แฟ้ม

  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

 -

 

 

 

 

 

 

รายการ

แฟ้ม

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

-

 -