เรื่อง

   ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2559
เปิดรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2559 (สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากของสหกรณ์)

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2559

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

    ประกาศผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2558

 

    ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2558

 

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558  รอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2558 - 5 กรกฎาคม 2558
จะโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

 

   ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2558

 

   Line กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ช่องทางติดตามข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด (กดอ่านรายละเอียด)

 

   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาิชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558

 

   สรุปการทำธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

   ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

   เงินฝากออมทรัพย์ ATM

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2557

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงิน/จำนวนงวดเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (เพิ่มเติม)

 

   ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2557

 

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2557

 

   ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เรื่อง เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม

 

   สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บค่าหุ้นรายเดือนจากสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

 

   โครงการศึกษาดูงานสมาชิก ประจำปี 2557

 

   ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556

 

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2556

 

   การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556

 

   การศึกษาดูงานของสมาชิก ประจำปีการเงิน 2556

 

   การเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

   ประกาศ รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 รอบ 2

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก  (ยกเลิก)

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2555

 

   ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 รอบ 2  Version PDF

 

   ประกาศ รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 รอบ 1

 

   ประกาศ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2555

 

   ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  (ยกเลิก)

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

 

   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555

 

   แจ้งการคืนเงินปันผล เฉลี่ยคืน

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

   ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2554

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2555 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2554

 

   ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และเงินกู้

 

    สหกรณ์ฯ ร่วมกับ อ. วันเพ็ญ เรืองรัชนีกร เปิด Workshop งาน QUILT กระเป๋าผ้าทรงถุง แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2554

 

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2554

 

   ประกาศ เรื่อง การใ้ห้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2554

 

   โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปีการเงิน 2554

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญ เป็นกรณีพิเศษ

 

   ประกาศ กำหนดวงเงินกู้ คุณสมบัติผู้กู้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

 

   โครงการศึกษาดูงานสำหรับสมาชิก สำหรับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ โปรดส่งหนังสือยืนยันตอบรับเข้าร่วมโครงการ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554 เท่านั้น

 

   เชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และ เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ตามโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปีการเงิน 2554

 

   เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม

 

   เชิญสมาชิกบำนาญ ร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวันสงกรานต์ 2554

 

   เชิญสมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 วันที่ 3 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

   ประกาศรายชื่อ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการมุทิตาจิต ประจำปีการเงิน 2554

 

   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553

 

   ประกาศ กำหนดจำนวนสมาชิกผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้

 

   ประกาศ กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉิน

 

   ประกาศ กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาิชิก

 

   ประกาศ กำหนดวงเงินกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ ประจำปี 2553

 

   ประกาศ ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553

 

   ประกาศ การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553

 

   ประกาศ กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2554

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2553

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด ว่าด้วย การแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2553

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2553

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัดว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก พ.ศ. 2553

 

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2553

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด พ.ศ.2552

 

ประกาศ เรื่อง  ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2552

 

ประกาศ เรื่อง  การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2552

 

ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครผู้สอบบัญชี 

 

การโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน  ประจำปี 2552

 

ประกาศ   เรื่อง  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2552

 

ประกาศ  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้  

 

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2552

 

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

 

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
     วันที่ 1 พฤษภาคม 2552     วันแรงงานแห่งชาติ

 -

กำหนดการจัดงานรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโสของสหกรณ์
    วันที่ 10 เมษายน 2552   ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 -

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2552     วันสงกรานต์
     วันที่ 16 - 17 เมษายน 2552     กิจกรรมศึกษาดูงาน

 -

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2552 ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 ปิด

ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้แก่สมาชิก

 

สำรวจความต้องการสัมมนาทางวิชาการ  

 ปิด

 

ข่าวที่ผ่านมา | ประจำปี 2551 |