หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสหกรณ์

  เกณฑ์การกู้

  เงินฝาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สวัสดิการสมาชิก

  ผลการดำเนินงาน

  เยี่ยมบ้านสมาชิก

  ภาพกิจกรรม

  วารสารรวงผึ้ง

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

  รวมลิงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าววันที่

เรื่อง

12 ธันวาคม 2551

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้  

 ปิด

12 ธันวาคม 2551

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551

 -

11 พฤศจิกายน 2551

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สพท.ฉช. เขต2 ประจำปี 2551

 ปิด

10 กันยายน 2551

ประกาศ เรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2551  

 ปิด

29 กรกฎาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  

 ปิด

14 กรกฎาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2551 

 ปิด

11 กรกฎาคม 2551

ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2551

 

8 กรกฎาคม 2551

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

 

13 พฤษภาคม 2551

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2551  

  ปิด

5 เมษายน 2551

กำหนดการจัดงานรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโสของสหกรณ์

 

 

ดูข่าวปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332