ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chachoengsao Teacher savings and Credit Co-Operative Limited.
63 Yuth-tha-dumnern Rd. T.Nha-Mueang A.Mueang Chachoengsao,
Thailand. 24000
Tel. (+66) 0-3851-1214 , 0-3881-4332  Fax. (+66) 0-3881-4332