10  กรกฎาคม  2557

4,224 คน

ฌสอ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ศพ


 

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

  

 

สส.ชสอ. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

 

 

 

website แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์
ศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมไทย
krusakon.com
Intel Teach to the Future
ความรู้ด้านสุขภาพ
คอมพิวเตอร์น่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สรุปการทำธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

   ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 

   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

   เงินฝากออมทรัพย์ ATM

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2557

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงิน/จำนวนงวดเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (เพิ่มเติม)

 

   ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2557

 

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2557

 

   ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เรื่อง เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม

 

   สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บค่าหุ้นรายเดือนจากสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

 

   โครงการศึกษาดูงานสมาชิก ประจำปี 2557

 

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

 

   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555

 

   ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และเงินกู้

 

    ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554

 

   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญ เป็นกรณีพิเศษ

<< ข่าวอื่นๆ >>

 

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดโครงการอบรมสมาิชิกใหม่ ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ รู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดี และประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์

โครงการพัฒนางานเพื่อเิ่พิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 27-28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านมะขามคู่ โฮมสเตย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 16-18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

ประมวลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกศึกษาดูงาน ประจำปีการเงิน 2557

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายละม้าย กิตติพร ประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 สัมมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โอเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายสมบัติ กาญจนะ รองประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

<< ภาพกิจกรรมย้อนหลัง >>

 


 

วารสารรวงผึ้ง ปีการเงิน 2558

 

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนมกราคม 2558

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 อ่านวารสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< วารสารรวงผึ้งฉบับย้อนหลัง >>

 

 

<< กระทู้อื่น ๆ >>

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

ออมทรัพย์ ATM

2.50

ออมทรัพย์

2.75

พิเศษ

3.25

24 เดือน

4.25

ประจำ

3.50

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ร้อยละ

6.00

เริ่มใช้ 1 ก.ย. 54