15  กรกฎาคม  2558

4,263 คน

ฌสอ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ศพ


 

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

  

 

สส.ชสอ. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

 

 

 

website แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์
ศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมไทย
krusakon.com
Intel Teach to the Future
ความรู้ด้านสุขภาพ
คอมพิวเตอร์น่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอเชิญผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2560

 

  ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2560

  ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

 

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559

 

   ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2559
เปิดรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2559 (สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากของสหกรณ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559  

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  1-28 เมษายน 2559 รายละเอียด >>>

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  1-28 เมษายน 2559 รายละเอียด >>>

 

    ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(2) 2559

 

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2559 

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

    ประกาศผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2558

 

   Line กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ช่องทางติดตามข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด (กดอ่านรายละเอียด)

 

   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาิชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558

 

   สรุปการทำธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ค้ำประกันเงินกู้

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

   ตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

   ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 

   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

   เงินฝากออมทรัพย์ ATM

 

   ประกาศเรื่อง การสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2557

 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงิน/จำนวนงวดเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (เพิ่มเติม)

 

   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2557

 

   ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เรื่อง เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม

 

   สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บค่าหุ้นรายเดือนจากสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

 

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2

 

   ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้

 

   ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญแก่สมาชิก

 

   ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2555

 

   ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และเงินกู้

 

    ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554

 

   ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 

   ประกาศ กำหนดเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญ เป็นกรณีพิเศษ

<< ข่าวอื่นๆ >>

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ รองประธานดำเนินการ กรรมการ เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการหักเงินส่งสหกรณ์ และอภิปรายปัญหาด้านการหักเงิน ณ ที่จ่าย โดยมีนายประสาร อู่วิเชียร ประธานดำเนินการฯ นายสมมาตร ภักดีบำเพ็ญ รองประธานฯ ผู้แทนกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการ ผู้แทนกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายในหอประชุมโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) อ.เมือง เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย"

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดโครงการอบรมสมาิชิกใหม่ ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ รู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดี และประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์

โครงการพัฒนางานเพื่อเิ่พิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 27-28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านมะขามคู่ โฮมสเตย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

<< ภาพกิจกรรมย้อนหลัง >>

 


 

วารสารรวงผึ้ง ปีการเงิน 2560

 

ฉบับเดือนมกราคม 2560

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนมีนาคม 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนเมษายน 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกันยายน 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนตุลาคม 2560

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนธันวาคม 2560

อ่านวารสาร

 

<< วารสารรวงผึ้งฉบับย้อนหลัง >>

 

 

<< กระทู้อื่น ๆ >>

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

ออมทรัพย์ ATM

2.25

ออมทรัพย์

2.50

พิเศษ

3.00

ประจำ

3.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ยกเว้น
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ร้อยละ

6.00

ดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ร้อยละ

5.60

เริ่มใช้ 1 พ.ย. 60