สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ รองประธานดำเนินการ กรรมการ เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการหักเงินส่งสหกรณ์ และอภิปรายปัญหาด้านการหักเงิน ณ ที่จ่าย โดยมีนายประสาร อู่วิเชียร ประธานดำเนินการฯ นายสมมาตร ภักดีบำเพ็ญ รองประธานฯ ผู้แทนกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครนครปฐม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการ ผู้แทนกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายในหอประชุมโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) อ.เมือง เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย"

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดโครงการอบรมสมาิชิกใหม่ ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ รู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดี และประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์

โครงการพัฒนางานเพื่อเิ่พิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 27-28 มิถุนายน 2557 ณ บ้านมะขามคู่ โฮมสเตย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประมวลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกศึกษาดูงาน ประจำปีการเงิน 2557

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายละม้าย กิตติพร ประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 สัมมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โอเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด นำโดยนายสมบัติ กาญจนะ รองประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

  ประมวลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกหมายเลข 9 หมายเลข 7 และหมายเลข 0 ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 - 8 ตุลาคม 2556

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นำโดยนายธำรงรัฐ จอมสืบ กรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายวรกิจ ประเสริฐสรรค์ กรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และนายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2555 -13 ตุลาคม 2555

 

 ร่วมประชุมสัมมนาระดับภาคและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการ - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด เข้าร่วมประชมสัมมนาระดับภาคและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก โดยมีการบรรยายจากนายจตุพล  ชมพูนิช พร้อมกับจัดงานสานสัมพันธ์ งานมุทิตาจิต แด่เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณอายุในปี 2555

 

 ประมวลภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกหมายเลข 1 และหมายเลข 4 ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 เมษายน 2555

 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด นำโดยนายวุฒิ พูลศิริ กรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่่ิ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 

 รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรับประทานอาหารร่วมกัน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา่ิ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

  

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา่ิ จำกัด โดยการนำของ นายจรินทร์ เชื้อสะอาด เหรัญญิก เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 ร่วมประชุมสัมมนาระดับภาคและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

วันที่ 13 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด เข้าร่วมประชมสัมมนาระดับภาคและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก โดยมีการบรรยายจากนายก๊ก ดอนสำราญ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการดูงานการการบริหารและจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการต้อนรับจากนายเชาวลิต ปิยะกาญจน์ ประธานกรรมการ และนายดิเรก แจ่มสุริยา ผู้จัดการสหกรณ์

 

ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีประธานดำเนินการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม และรับฟังบรรยายพิเศษ โดย นายวิเชียร พวงภาคีศิริ และ นายสมควร รุ่งเรือง

 

การอบรมเรื่อง "ผ้าบาติกเบื้องต้น" ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจำปี 2554

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดการอบรมผ้าบาติกเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมี อ.โยธิน จี้กังวาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และปฏิบัติ จนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานได้จริง

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ิ จำกัด โดยการนำของ นายชานุวัฒน์ มุขแก้ว รองประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาสมาิชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2554 - 4 พฤษภาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด นำสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกโดยการจับสลากเลขทะเบียนลงท้ายด้วยเลข "6" และ "3" ไปศึกษาดูงานและประัชุมสัมมนา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการดำเนินการต่อไป

 

รดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 สหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต และรดน้ำขอพรสมาชิกอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัุพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 เรื่อง "การพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน และ การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู โดย อ.ถวัลย์ มาศจรัส ณ ห้องประชุมตัณฑิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง
 

 

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่อง "เทคนิคการเขียนรายงานงานวิจัย" โดย ดร.พิสนุ ฟองศรี ณ ห้องประชุมตัณฑิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง
 

 

มอบเงินสงเคราะห์ศพ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นายบัญชา เกษมสุข ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และ นายสมมาตร ภักดีบำเพ็ญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทนายวีระชัย ละมั่งทอง

 

กรรมการดำเนินการเข้าร่วมฝึกอบรม

กรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย นายทองสุข ศิริวงศ์ นายนำพล รมพิพัฒน์ และ นายพรเลิศ พฤกษประมูล เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กรรมการดำิเนินการใหม่ รุ่น 1/2554 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยการนำของ พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ
เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ และอนุมัติงบประมาณ มอบรางวัลสมาชิกดีเด่น โดยมี ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า อ.เมือง จ .ฉะเชิงเทร

 

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2553

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ร่วมวางมาลาในโอกาส 100 ปีพระปิยมหาราชรำลึก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสมาชิกบำนาญ ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับสมาชิกบำนาญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้องต้นสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ e-mail การใช้ facebook แนะนำ website ที่น่าสนใจ โดยไ้ด้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และวิทยากรจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยการนำของนายวรวิทย์ ปักกาโล รองประธานกรรมการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบำนาญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการองค์กร

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการองค์กร

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรเพชรบุรี จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด พาสมาชิก เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียง และสัมมนาสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และคำแนะนำในการดำเนินการของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกหมายเลขลงท้ายด้วยเลข "8" เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการ

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2553