สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสมาคม

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

      1. เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

      2. เพื่อจัดการศพ

      3. สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลซึ่งถึงแก่ความตาย

      4. มิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกัน

 

 

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

       ถ้าสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เท่าไร ขึ้นอยู่กับจำนวน
สมาชิก ถ้าสมาคมมีจำนวนสมาชิกมากเงินสงเคราะห์ก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ยกตัวอย่างเช่น

 

      1. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
          สามารถนำเงินที่ได้จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มาหักชำระหนี้
          เป็นการลดภาระการรับผิดชอบหนี้ของผู้ค้ำประกันและทายาท
     2.  หากสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
          เงินที่ได้จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะช่วยให้ทายาทมีฐานะที่มั่นคงเพิ่มขึ้น