15  กรกฎาคม  2558

4,263 คน

ฌสอ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ศพ


 

สสอค. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

  

 

สส.ชสอ. มอบเงินสงเคราะห์ศพ

 

 

 

website แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์
ศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักเทคโนโลยี ฯ สพฐ.
e-book สทร.สพฐ.
สสวท.
วิชาการดอดคอม
EduZones
www.scithai.com
ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน
คุณครูดอดคอม
เด็กไทยสุขภาพดี
เด็กไทยทำได้
ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมไทย
krusakon.com
Intel Teach to the Future
ความรู้ด้านสุขภาพ
คอมพิวเตอร์น่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

  

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

  ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมาชิกผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้ 2561

 

  ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชี

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2561
รอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 5  ตุลาคม 2561)

 

  กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2561
รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 5  กันยายน 2561)

 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2561
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561)

 

  ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี  2561
เปิดรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2561 (สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากของสหกรณ์)

 

  ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 25 ปี ได้รับเงินสวัสดิการมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี  2561

<< ข่าวอื่นๆ >>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีิ 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีิ 2561

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี
การทำซาลาเปาไส้หมูแดง/ไส้ถั่วแดง
การทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ทั้งในทางวิชาชีพและการประกอบธุรกิจส่วนตัว

img1.gif

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณฝายมีชิวิตบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวฉะเชิงเทรา สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย" ภายในงานประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

 


 

วารสารรวงผึ้ง ปีการเงิน 2561

 

ฉบับเดือนมกราคม 2561

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนมีนาคม 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนเมษายน 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนกันยายน 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนตุลาคม 2561

 อ่านวารสาร

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านวารสาร

ฉบับเดือนธันวาคม 2561

อ่านวารสาร

 

<< วารสารรวงผึ้งฉบับย้อนหลัง >>

 

 

<< กระทู้อื่น ๆ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

ออมทรัพย์ ATM

2.25

ออมทรัพย์

2.50

พิเศษ

3.00

ประจำ

3.25

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ยกเว้น
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ร้อยละ

6.00

ดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ร้อยละ

4.50

เริ่มใช้ 28 มิ.ย. 61